Statsbidrag till Rudolf Steinerhögskolan 1996-98

prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) om statsbidrag för perioden den 1 januari 1997 - den 30 juni 1997. Regeringen beslutade i ett särskilt beslut den 26 juni 1997

För perioden den 1 januari 1998 - den 30 juni 1998 beräknas det högsta belopp som kan utgå till Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan till 2 661 000 kronor.

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan har inte rätt att utfärda någon av de examina som finns upptagna i högskoleförordningen. Regeringen anser att de fristående grund- och gymnasieskolorna utgör ett viktigt komplement till det kommunala skolväsendet. Det finns bl.a. fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning. Lärare vid alla typer av grund- och gymnasieskolor bör dock uppfylla de krav som ställs för de lärarexamina som regleras i högskoleförordningen.

 Det är därför viktigt att det finns lärare med lärarexamen enligt högskoleförordningen som har kvalificerad kunskap om waldorfpedagogik. Regeringen har genom ett särskilt beslut i april 1996 tilldelat Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan statsbidrag för en påbyggnadsutbildning om 40 poäng i waldorfpedagogik för maximalt 100 helårsstudenter som har fullföljt en utbildning som leder fram till en lärarexamen enligt högskoleförordningen. Maximalt 10 av dessa kan alternativt ha fullföljt en grundläggande eurytmiutbildning vid Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan. Påbyggnadsutbildningen startade hösten 1996.

 Riksdagen beslutade med anledning av budgetpropositionen för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) om statsbidrag för perioden den 1 januari 1997 - den 30 juni 1997. Regeringen beslutade i ett särskilt beslut den 26 juni 1997 om statsbidrag för perioden den 1 juli 1997 - den 31 december 1997. För perioden den 1 januari 1998 - den 30 juni 1998 beräknas det högsta belopp som kan utgå till Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan till 2 661 000 kronor.

Regeringen avser uppdra åt Högskoleverket att i samarbete med företrädare för Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan utarbeta en utbildningsplan för en grundskollärarutbildning vars examen uppfyller villkoren för anställning både i den svenska grundskolan och i fristående skolor med Waldorfinriktning. Se avsnitt 5.2.4 Lärarutbildningarna. Lärarutbildning vid Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan

Vid behandlingen av budgetpropositionen för år 1997 tillkännagav riksdagen som sin mening (bet. 1996/97: UbU1 sid.66) att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om innehåll och finansiering av en fullständig lärarutbildning med alternativ pedagogik vid Rudolf Steinerhögskolan. En förutsättning för förslaget skall enligt utskottet vara att Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan även fortsättningsvis är huvudman för skolan. Utskottet framhåller också det angelägna i att lärarutbildningen och det pedagogiska arbetet bedrivs i samverkan med andra lärarutbildningar. Under den gångna våren har en utredare lämnat förslag till hur den fortsatta utbildningen av lärare vid Rudolf Steinerhögskolan skulle kunna bedrivas.

Regeringen avser att mot bakgrund av förslaget från den särskilde utredaren uppdra åt Högskoleverket att i samarbete med företrädare för Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan utarbeta en utbildningsplan för en grundskollärarutbildning vars examen uppfyller villkoren för anställning både i den svenska grundskolan och fristående skolor med Waldorfinriktning. Därmed tillförsäkras studenterna möjligheten att efter genomgången utbildning även söka anställning i grundskolan. Utbildningsplanen skall innehålla moment från den gängse grundskollärarutbildningen och från lärarutbildningen med alternativ pedagogik vid Rudolf Steinerhögskolan. Examensrätten för denna grundskollärarutbildning skall tillkomma Lärarhögskolan i Stockholm medan ansvaret för genomförandet av momenten om alternativ pedagogik skall tillkomma Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan.

Högskoleverket skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 15 november 1997. Regeringen har i ett särskilt beslut den 26 juni 1997 tilldelat Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan statsbidrag för en påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogik för perioden 1 juli 1997 - 31 december 1997. Vidare för perioden 1 januari 1998 - 30 juni 1998 beräknats ett högsta belopp som kan utgå till stiftelsen under anslaget B 44. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m., anslagsposten 11. Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan.