Uppdrag till Högskoleverket rörande lärarutbildningar med Waldorfinriktning

Bakgrund

Högskoleverket redovisade den 17 november 1997 regeringens uppdrag rörande en utbildningsplan för en grundskollärarutbildning med Waldorfinriktning. Vid behandlingen av 1998 års budgetproposition tillkännagav riksdagen som sin mening att Högskoleverket borde fa ett tilläggsdirektiv som omfattar alla lärarkategorier som finns i en Waldorfskola (prop. 1997/98:1, bet 1997/98:UbUl sid 48, rskr.1997/98:108).

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att med utgångspunkt från den tidigare redovisade utbildningsplanen för grundskollärare med Waldorfinriktning, också utarbeta underlag för utbildningsplaner för övriga lärarkategorier som kan finnas i en Waldorfskola, t.ex. gymnasielärare och lärare i praktiskestetiska ämnen. Även för tillkommande utbildningsplaner gäller villkoret att utbildningen skall avse en examen som uppfyller villkoren för anställning såväl i den svenska grund- och gymnasieskolan som i fristående skolor med Waldorfinriktning.

Uppdraget skall genomföras i samarbete med universitet och högskolor med exaxnensrätt för lärarutbildning samt Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan.

En utgångspunkt skall vara att examen för denna utbildning skall utfärdas av en statliga högskola som har rätt att utfärda lärarexamen enligt bil.3 till högskoleförordningen (1993:100). Kursmomentenen i Waldorfpedagogik skall genomföras av Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan. Betyg på kursen skall ges enligt 7 kap. I0 och 11 högskoleförordningen.

Högskoleverkets förslag får inte innebära utökade åtagande i statsbudgiten. Om ökade utgifter föreslås skall förslaget till finansiering inom utgiftsområdet lämnas.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 1998.