Motion till Riksdagen            1996/97:kd354                BE

av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, c, mp, v)

Fristående högskolor för pedagogiska alternativ

Det är viktigt att en sådan pedagogisk utbildnings- och forskningsverksamhet bedrivs i en miljö och under former som är gynnsamma för den pedagogik det gäller. Karakteristiskt för waldorfpedagogiken är att den vill främja en balanserad utveckling av det intellektuella, det praktiska och det konstnärliga på en grund av etisk och ekologisk medvetenhet. Därför är det önskvärt att lärarutbildningen och det pedagogiska arbetet inte bedrivs isolerat utan i en högskolemiljö präglad av mångsidighet.
     Rudolf Steinerhögskolan bygger på en mer än trettioårig erfarenhet av eftergymnasial utbildning. Det initiativ som utvecklas där har verkat fruktbart på en rad olika områden: jordbruket och näringen genom utvecklingen av det biodynamiska och ekologiska jordbruket, läkepedagogiken har haft stor betydelse för vården och utbildningen av psykiskt handikappade, waldorfförskolor, waldorfskolor, arkitektur och färgsättning, medicin och vård (Vidarkliniken) har sin grund i den utbildning, utvecklingsarbeten och forskning som bedrivs med Järna som centrum. En pedagogiskt rik högre utbildning har utvecklats där det konstnärliga är en förutsättning och något gemensamt.
     Ett stort antal waldorflärare har under dessa år utbildats för waldorfskolorna i Sverige och de nordiska länderna. Waldorfpedagogiken har liksom läkepedagogiken verkat befruktande på det allmänna skolväsendet.
     Det offentliga stöd som ges till fristående skolor med alternativ pedagogik kan inte vara fullständigt, om det inte också möjliggör lärarutbildning och pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete.
     De studerade vid flertalet av de utbildningar som ingår i Rudolf Steinerhögskolan har sedan länge rätt till studiemedel. Regeringen beslutade den 25 april 1996 att ge skolan ett bidrag till en påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogiken om 40 poäng. Det är ett viktigt steg irätt riktning. Tillträdeskrav är dock genomgången lärarutbildning (eller eurytmiutbildning 160 poäng). Fördelen med denna lösning är att den ger behörighet att undervisa i såväl waldorfskolor som vanliga skolor. Nackdelen är att det innebär en extra lång utbildning, som blir kostnadskrävande både för den enskilde och samhället. Det finns därför ett stort behov av statligt stöd också till den fullständiga waldorflärarutbildningen. Behov av dubbel behörighet skulle också i det fallet kunna tillgodoses genom att en möjlighet öppnas för en kompletteringsutbildning.
     Regeringen föreslår i budgetpropositionen 15 000 nya platser inom högskolan. Dessutom genomförs en försöksverksamhet med kvalificerad eftergymnasial utbildning: delvis nya former. Rudolf Steinerhögskolan är ett intressant exempel på hur nya vägar kan prövas.

1 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs

Stockholm den 3 oktober 1996

Inger Davidson (kd)

Ulf Melin (m)                Siri Dannaeus (fp)

Andreas Carlgren (c)                Birger Schlaug (mp)

Britt-Marie Danestig- Olofsson (v)