Helgeandskapellet i Norrköping
Helgeandskapellet i Norrköping

 

Det var med stor glädje och tillfredsställelse vi den 9 november 2000 kunde underteckna köpebrevet för Helgeandskapellet i Norrköping. Tack vare generösa gåvor och lån från enskilda medlemmar och olika institutioner kunde köpet finansieras med medel upp till en miljon, och resterande en miljon har lånats i Östgötabanken. Vi tackar för all hjälp. Därmed är första etappen mot målet att få en egen och ändamålsenlig lokal för våra sammankomster genomförd. Vi vill med detta brev också framföra ett stort och varmt tack till alla, som under de gångna åren troget stött Kristensamfundets verksamhet i Norrköping med återkommande gåvor. Under alla år på Kungsgatan 62 har det osynligt likt ett barn i sin livmoder kunnat i lugn och ro växa till, för att nu i en födelseprocess visa sig för världen.

Nästa etapp är att omgestalta och utforma kyrksalen, så att den på ett värdigt sätt kan utgöra ramen för: "Människovigningens handling", dop, konfirmation, vigsel och begravning. Planeringen för detta är i full gång. Vi behöver bygga ett podium, skaffa och sätta upp textilier, färga väggarna på ett lämpligt sätt och göra i ordning ett bårrum, där den döde kan vila några dagar före begravningen. Ett lämpligt utrymme att använda för detta finns redan i anslutning till kyrksalen. Så snart de ekonomiska resurserna tillåter, skall detta rum ställas i ordning. Ett nytt altare är redan tillverkat. Tack vare ett generöst erbjudande från Matteus församling har vi kunnat förvärva 75 bekväma stolar av bra kvalité till ett billigt pris.

Utöver det som nu nämnts är det massor av små ändringar, som behöver göras: Vi går nu in i ett nytt skede med utökad verksamhet och flera gudstjänster. Förutsatt att nödvändiga ändringar hinner genomföras, skall invigning ske den 7 jan 2001. Det är också vår förhoppning att så snart som möjligt kunna amortera av banklånet, för att på så sätt få ner räntekostnaderna. I fastigheten finns också ändamålsenliga lokaler för sammankomster av olika slag: studiecirklar, barn och ungdomsarbete, pensionärssammankomster o. dyl. Dessa utrymmen behöver vi bara i samband med våra gudstjänster och kan således hyras ut under veckorna, vilket kan ge ett bidrag till finansieringen.

Som Ni förstår av denna beskrivning behöver vi ekonomisk hjälp för att kunna genomföra alla behövliga ändringar, vi vill ha tips om lämpliga hyresgäster, vi är tacksamma för idéer, om hur vi bäst ordnar den långsiktiga finansieringen, och vi behöver hjälp med rent praktiska uppgifter. Möjlighet finns också för medlemmarna att själva köpa sin stol för 100 kr. Och framför allt, vi behöver stärka och vidga kretsen av människor kring vårt kapell.

Vi går en fantastiskt spännande framtid till mötes!

Ekonomiska bidrag kan som vanligt sättas in på postgirokonto 648677?3. Ange gärna ändamålet med gåvan.
Tips om hyresgäster och övriga praktiska detaljer kan ske till Nils-Erik Nilsson tel 011 / 101915.

Med varma julhälsningar
Kristensamfundets i Norrköping ekonomiska kommitté

Kristensamfundet
Box 3265
600 03 Norrköping

 

Mera om Kristensamfundet http://www.antroposofi.org/index2c.htm