Epokgörande beslut av riksdagen den 10 dec 1996

Utbildningsutskottet föreslog i ett tillkännagivande som stöddes av alla partier utom s att regeringen bör återkomma om förslag om innehåll och finansiering av en lärarutbildning med Rudolf Steinerhögskolan som huvudman.

Ur 1996/97:UbU1 s 64-67

"I motion 1996/97:UbU424 (kd, m, c, fp, v, mp) begärs förslag från regeringen beträffande lärarutbildning vid Rudolf Steinerhögskolan. Motionärerna pekar på att regeringen i april 1996 beslutat att ge Rudolf Steinerhögskolan ett bidrag till en påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogik om 40 poäng. De anser att det offentliga stöd som ges till fristående skolor med alternativ pedagogik inte kan vara fullständigt om det inte också möjliggör lärarutbildning och ett pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns ett stort behov av statligt stöd också till den fullständiga waldorflärarutbildningen, anser motionärerna. ........

Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av att stödja lärarutbildningen med alternativ pedagogik vid Rudolf Steinerhögskolan. Enligt utskottets uppfattning bör därför regeringen under år 1997 återkomma till riksagen med förslag om innehåll och finansiering av denna lärarutbildning. En förutsättning skall var att Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan även fortsättningsvis är huvudman för skolan. Enligt utskottet är det angeläget att ifrågavarande lärarutbildning och det pedagogiska arbetet bedrivs i samverkan med andra lärarutbildningar."

Även s visade en stor förståelse för Rudolf Steinerhögskolan och ville i sin reservation bara peka på att den kunde ha behandlats i samband med att riksdagen beslutat att all lärarutbildning skall ses över:

Ur reservation mom 31 Statligt stöd till lärarutbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan:

" Enligt vår uppfattning borde även frågan om stöd till lärarutbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan behandlas av den parlamentariska utredningen för översyn av lärarutbildingarna som utskottet har förordat i det föregående. Enligt utskottets uppfattnig bör utredningen göra en bred översyn av lärarutbildningarna och därvid bl. a. belysa behov av lärarutbildning med olika pedagogiska profileringar. Vi anser att det är naturligt att även lärarutbildning inom waldorfpedagogik behandlas i det sammanhanget."


För Rudolf Steinerhögskolan är det uppmuntrande att det finns en politisk samstämmighet i alla politiska partier om att högskolans utbildningar utgör en viktig del av det svenska utbildningsväsendet och att såväl grundutbildningen av lärare som forskningen som bedrivs är förtjänt av statligt stöd.

Redan Kanslersämbetet och Högskoleverket fastslog i sina utredningar att Rudolf Steinerhögskolans utbildningar är unika med sin integation mellan olika ämnen, tvärvetenskaplighet, starka miljöprofil. Och överhuvud ett annorlunda arbetssätt som även har förutsättningar att tilltala även de grupper i samhället som traditionelllt inte skulle söka sig till en högskoleutbildning.

Fristående högskola för alternativ pedagogik.
Om pedagogiska alternativ, som t ex waldorfpedagogiken skall kunna bibehålla en hög standard och vidareutvecklas krävs således inte bara ungdomsskolor utan också en högskoleverksamhet. Det är en förutsättning för att förse skolorna med kompetenta lärare. Det är också nödvändigt för att en forsknings- och utvecklingsverksamhet - som är viktig för varje pedagogisk utveckling - skall kunna bedrivas. I flertalet länder med större antal waldorfskolor finns också, oftast statsunderstödda högskolor för utbildning av waldorflärare. Exempel på detta är Norge och Tyskland.

Det är viktigt att en sådan pedagogisk utbildnings- och forskningsverksamhet bedrivs i en miljö och under former som är gynnsamma för den pedagogik det gäller. Karaktäristiskt för waldorfpedagogiken är att den vill främja en balanserad utveckling av det intellektuella, det praktiska och det konstnärliga på en grund av etisk och ekologisk medvetenhet. Därför är det önskvärt att lärarutbildningen och det pedagogiska arbetet inte bedrivs isolerat utan i en högskolemiljö präglad av mångsidighet.

Rudolf Steinerhögskolan
Rudolf Steinerhögskolan bygger på en mer än trettioårig erfarenhet av eftergymnasial utbildning. Det initiativ som utvecklats där har verkat fruktbart på en rad olika områden: jordbruket och näringen genom utvecklingen av det biodynamiska och ekologiska jordbruket, läkepedagogiken har haft stor betydelse för vården och utbildningen av psykiskt handikappade, waldorfförskolor, waldorfskolor, arkitektur och färgsättning, medicin och vård (Vidarkliniken) har sin grund i den utbildning, utvecklingsarbete och forskning som bedrivits med Järna som centrum. En pedagogiskt rik högre utbildning har utvecklats där det konstnärliga är en förutsättning och något gemensamt för alla utbildningslinjer.

Rudolf Steinerhögskolan ser fram mot ett fördjupat samarbete med regeringen, riksdagen och Södertälje kommun för att finna fruktbara vägar att utveckla högskolans olika avdelningar inom Pedagogik, Eurytmi, Bild, Biodynamisk odling och även utveckla de erfarenhet er som vunnits inom medicin, ekonomi och företagsorganisation.

Örjan Retsler