Inte så många vet vad antroposofi är. Däremot vet man ofta vad antroposoferna står för. De är sunda, säger man. De lever i enlighet med naturen i mathållning, val av kläder och livsstil. De omger sig med harmoniska färger och naturmaterial. De har en helhetssyn på tillvaron med starka etiska och moraliska inslag.

        Så talar ryktet om antroposoferna. Att de är motståndare till auktoritära maktstrukturer och centralstyrning är också känt liksom ett fördomsfritt sinnelag och tolerans mot avvikande beteenden, en direkt följd av en djup respekt för människors integritet.

        Många har också lagt märke till avsaknaden av sociala hierarkier. I antroposofiska sammanhang är det tunnsått med chefspersoner, däremot finns det många ”medarbetare”, man eftersträvar ”platta” organisationsstrukturer. Allmänt är också ett intresse för idé- och kulturhistoria som antroposofer så att säga får på köpet, liksom ett samhällsengagemang över genomsnittet. I mångt och mycket har man i antroposofiska sammanhang utvecklat en demokratisk kultur som kommer ur ett sinnelag som mer intresserar sig för sociala problem utifrån en individuell insikt än partipolitiska standardlösningar.

        Och inspirationen till allt detta är alltså antroposofin.

        Antroposofi finns beskriven i tusentals böcker, för närvarande finns över hundra skrifter bara på svenska. Och de som umgås med antroposofin kommer snart underfund med att den i allt väsentligt handlar om en strävan efter en livskonst. Intresset för antroposofi bottnar i ett sökande efter en bild av tillvaron i sin totalitet. Man letar inte efter en religiös tro, utan sätt att kunskapa om de yttersta tingen. Att genom uppövad sensibilitet för livets olikartade fenomen finna överordnade samband och mönster.

        Kortfattat skulle man kunna säga att antroposofin sysselsätter sig med frågor om människans djupaste väsen och med de krafter, processer och lagbundenheter som utgör själva grunderna för vår existens. Det är en världsbild som är mycket komplex. I sina huvuddrag kan den sägas formulera mänsklighetens andliga, kulturella och sociala uppgifter i historien, nuet och framtiden.

        Men det är som sagt inte en religion. Antroposofin sysselsätter sig istället med alla religioners ursprung, deras utgångspunkt och bakomliggande drivkrafter; den så kallade mystiken. Antroposoferna är esoteriker, vilket enkelt uttryckt innebär att vad man än intresserar sig för stannar det aldrig vid något ytligt. Man går alltid på djupet. Det är därför man kan säga att antroposofin är en livskonst. Antroposoferna strävar efter att vara levnadskonstnärer.

        Antroposofi omfattar därmed tillvarons alla skikt, även de osynliga, obevisade områden vårt ytliga vardagstänkande sällan vågar beträda; livet efter döden, vårt innerlivs gåtfulla mångtydigheter, idén om karma och reinkarnation, meningen med livet och liknande.

        Centralt i utvecklandet av en livskonst är ödmjukhet och självkännedom. Därför visar antroposofin på vägar att kultivera det mänskliga själslivet där personligheten finstäms och utvecklas. Slumrande förmågor väcks, subtila aningar träder fram. Man kan på sätt och vis säga att antroposofin är en sorts universitet, eller ett ständigt pågående seminarium om livets stora mysterium.

        Sammanfattningsvis kan man säga att antroposofin på det personliga planet syftar till personlighetsutveckling och på det yttre planet till samhällsutveckling.

        För den som vill veta mer om antroposofi finns ett stort utbud av litteratur, både av Rudolf Steiner och många andra författare. Från Robygge i Järna (tel 08-551 502 64) kan man rekvirera litteraturförteckningar och beställa böcker. Vissa böcker finns också på landets bibliotek.

        En annan möjlighet är att delta i någon av de kortare eller längre kurser som anordnas av Rudolf Steinerhögskolan i Järna. Aktuellt kursprogram kan beställas på tel 08-551 503 25.

        Genom Antroposofiska sällskapet kan man rekvirera en broschyr om antroposofi och få övriga upplysningar om medlemskap och liknande. Kontakta kansliet tel 08-551 505 30.

Johannes Ljungquist

 


Jaerna Bridge - Järnabron     antroposofi.org